ubezpieczenia firmowe bielsko-biała
ubezpieczenia

Jedną z podstawowych form zabezpieczenia działalności przedsiębiorstwa jest ubezpieczenie majątku. Przedmiotem ubezpieczenia może być szeroko pojęte mienie przedsiębiorcy - od budynków, maszyn i wyposażenia firmy, po środki obrotowe i gotówkę. Zakres ochrony jest dopasowany do indywidualnych potrzeb.

Kompleksowe ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - "All risks"

Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych

Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie stanowiące własność lub znajdujące się na podstawie tytułu prawnego w posiadaniu ubezpieczającego, w tym: budynki i budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe , mienie osób trzecich, nakłady inwestycyjne, wartości pieniężne, mienie pracownicze.

Zakres ochrony:
pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, uderzenie statku powietrznego lub jego części. deszcz nawalny, dym, huragan, grad, powódź, zalanie, lawina lub napór śniegu, trzęsienie ziemi, obsunięcie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu mechanicznego, uderzenie fali dźwiękowej, powódź dodatkowy zakres ochrony: szkody powstałe wskutek akcji gaśniczej lub ratowniczej wyburzenia lub odgruzowania.


Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Przedmiot ubezpieczenia:
mienie stanowiące własność lub znajdujące się na podstawie tytułu prawnego w posiadaniu ubezpieczającego (np. maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, mienie osób trzecich), mienie pracownicze, wartości pieniężne w lokalu lub w transporcie.

Zakres ochrony:
kradzież z włamaniem, rabunek, koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń lokalu.


Ubezpieczenie mienia od wandalizmu /dewastacji

Przedmiot ubezpieczenia i zakres ochrony:
ubezpieczenie mienia od wandalizmu / dewastacji oraz ubezpieczenie wartości pieniężnych (w lokalu bądź w transporcie) są ryzykami dodatkowym przy ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. ubezpieczenie od wandalizmu umożliwia pokrycie ochroną ubezpieczeniową szkód spowodowanych działaniem osób trzecich polegających na celowym niszczeniu maszyn, urządzeń, wyposażenia bądź środków obrotowych.


Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych

Przedmiot ubezpieczenia i zakres ochrony:
ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia jest ryzykiem dodatkowym przy ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku bądź ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. umożliwia ono pokrycie ubezpieczeniem szkód w przedmiotach szklanych oraz szybach spowodowanych stuczeniem ich, a także kosztów ustawienia drabin lub rusztowań niezbędnych do dokonania wymiany zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia.


Ubezpieczenie wartości pieniężnych

Przedmiot ubezpieczenia i zakres ochrony:
ubezpieczenie wartości pieniężnych (w lokalu bądź w transporcie) są ryzykami dodatkowym przy ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i  rabunku.

Dla ubezpieczenia wartości pieniężnych ustala się oddzielnie sumy ubezpieczenia dla ryzyka:
- rabunku w lokalu
- kradzieży z włamaniem w lokalu
- rabunku w transporcie


Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

Przedmiot ubezpieczenia:
przedmiotem ubezpieczenia są maszyny (urządzenia) eksploatowane w ramach prowadzonej przez ubezpieczającego działalności gospodarczej. Maszyny objęte są ochroną ubezpieczeniową podczas: eksploatacji , przestoju , konserwacji, czyszczenia, napraw , remontu, demontażu i ponownego montażu, transportu w miejscu ubezpieczenia.

Zakres ochrony:
zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wszelkie nagłe i  nieprzewidziane zdarzenia powstałe niezależnie od woli ubezpieczającego, w szczególności szkody powstałe wskutek:

błędów projektowych lub konstrukcyjnych, błędów popełnionych podczas montażu maszyn, braku doświadczenia w obsłudze rozerwania spowodowanego działaniem sił odśrodkowych, niedoboru wody w kotłach , nadmiernego ciśnienia lub temperatury wewnątrz maszyny, zwarcia, dostania się ciała obcego, niezadziałania lub wadliwego działania urządzeń sygnalizacyjnych lub pomiarowych , wandalizmu


Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych

Przedmiot ubezpieczenia
przedmiotem ubezpieczenia są maszyny i urządzenia elektryczne eksploatowane w ramach prowadzonej przez ubezpieczającego działalności gospodarczej, zasilane prądem stałym lub zmiennym oraz inne eksploatowane urządzenia elektroenergetyczne. zakres ochrony:

Ubezpieczenie to zakresem ochrony ubezpieczeniowej pokrywa szkody powstałe wskutek:
-    niezadziałania prawidłowo dobranych zabezpieczeń zwarciowych, przeciążeniowych, zanikowych
-    obniżenia napięcia zasilającego poniżej 90% napięcia znamionowego
-    podwyższenia napięcia zasilającego powyżej 110% napięcia znamionowego
-    zmiany wartości częstotliwości prądu elektrycznego spowodowanej awarią
-    uszkodzenia izolacji
-    zwarcia
-    zaniku napięcia jednej lub więcej faz
-    wyładowania atmosferycznego, pomimo istnienia instalacji piorunochronnej, zgodnie z obowiązującą normą w zakresie zwodów piorunochronnych, przewodów odprowadzających i uziemień oraz pełnej koordynacji odległości od nich w zakresie wyładowań wtórnych.Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Przedmiot ubezpieczenia:
przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny - w tym także sprzęt przenośny. zakres ochrony:

Zakres ochrony obejmuje szkody powstałe między innymi wskutek:
-    niewłaściwej obsługi ubezpieczonego sprzętu
-    celowego uszkodzenia ubezpieczonego sprzętu przez osoby trzecie, kradzieży z włamaniem lub rabunku
-    pożaru - działania ognia (z płomieniami lub bez), wywołanego wszelkiego rodzaju eksplozjami lub implozjami, uderzeniem pioruna, katastrofami lotniczymi lub katastrofami innych obiektów latających; w  zakresie szkód wynikłych z pożaru mieszczą się także szkody powstałe w  związku z gaszeniem, rozbiórką lub porządkowaniem pogorzeliska oraz szkody powstałe w trakcie tych zdarzeń
-    zalania - działania wody wodociągowej, naturalnych wód płynących, wody powodziowej, rozlewisk, wody gruntowej, wody deszczowej, czynników atmosferycznych: para, mróz, wilgoć oraz innych rodzajów cieczy; w  zakresie szkód wynikłych z działania wody mieszczą się także szkody wywołane korozją
-    zdarzeń losowych - takich jak burza, huragan (fakultatywnie -  zgodnie z dodatkowoą klauzulą), grad, lawina, zapadanie i usuwanie się ziemi
-    czynników technologicznych - błędów w konstrukcji, ukrytych wad materiałowych
-    czynników technicznych - np. przepięcia, zjawiska indukcji, szkody wywołanej pośrednio przez wyładowanie atmosferyczne

Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o ubezpieczenie:
-    nośników danych oraz danych: tzn. informacji, przechowywanych poza centralną jednostką obliczeniową, nadających się do przetwarzania maszynowego, a także nośników pamięci
-    dodatkowych kosztów prowadzenia działalności: tzn. proporcjonalnych i nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych koniecznych do utrzymania ciągłości pracy, powstałych w następstwie szkody


Ubezpieczenie od utraty zysku

ochrona zabezpiecza planowany wynik finansowy przedsiębiorstwa i  obowiązek ponoszenia stałych kosztów związanych z utrzymaniem przedsiębiorstwa na wypadek przerwy lub zakłócenia działalności, spowodowanego szkodą majątkową. odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia, a także: oc kontraktowe, oc pracodawcy, oc za produkt, oc najemcy, oc za mienie powierzone, oc za pojazdy nie podlegające rejestracji, oc za "zalanie", oc za szkody przy załadunku i rozładunku.

oferta
Ubezpieczeń