Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego musi posiadać ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej), ponadto warto rozważyć zakup ubezpieczenia autocasco (AC) i NNW bądź alternatywnie - ubezpieczenia opon lub ubezpieczenia szyb. W wielu wypadkach korzystne jest także posiadanie ubezpieczenia Assistance.

Ubezpieczenie OC Bielsko-Biała (odpowiedzialności cywilnej) posiadaczy pojazdów mechanicznych

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego w Polsce obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Najtańsze OC nie zawsze musi być dobre - u nas dowiesz się dlaczego.

Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Zakład ubezpieczeń wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego. Ubezpieczenie chroni więc z jednej strony majątek sprawcy szkody, z drugiej natomiast gwarantuje poszkodowanemu zaspokojenie jego roszczeń.

Gradacja opłaty w zależności od okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:

do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.
Za brak obowiązkowej polisy OC grożą także wysokie i nieuchronne dodatkowe kary.
UFG

Wzór wypowiedzenia umowy OC

Jeśli szukasz druku wypowiedzenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, możesz pobrać tu gotowy wniosek, który wystarczy wypełnić i wysłać na adres Twojego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie Autocasco (AC)

Dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych (np. samochodów, motocykli) od zdarzeń losowych. Celem ubezpieczenia jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży.

Ubezpieczenie autocasco gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy nastąpi uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia w skutek:

  • zderzenia z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami;
  • działania osób trzecich;
  • zdarzeń losowych takich jak powódź, pożar;
  • działania czynników termicznych lub chemicznych;
  • kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia;
  • uszkodzenia pojazdu po kradzieży lub próbie kradzieży.

Ubezpieczający może sam określić zakres ochrony ubezpieczeniowej stosownie do swoich potrzeb i możliwości finansowych. Podejmując decyzję o wyborze autocasco, należy przede wszystkim kierować się zakresem otrzymywanej ochrony ubezpieczeniowej, a dopiero później porównywać koszty.

Ubezpieczenie NNW - następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Ubezpieczenie obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których doszło w Polsce i poza jej granicami, z tym że świadczenia wypłacane są wyłącznie w złotych. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest kierowca pojazdu oraz jego pasażerowie (w liczbie zgodnej z zapisem w dokumencie ubezpieczenia). Zaletą ubezpieczenia jest niska składka i szeroki zakres ochrony udzielanej kierowcy pojazdu, nawet jeśli jest on sprawcą zdarzenia.

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance gwarantuje kierowcom i pasażerom określonych pojazdów pomoc w trudnych sytuacjach, takich jak wypadek, awaria, unieruchomienie oraz kradzież pojazdu, zgubienie bądź zatrzaśnięcie kluczyków, brak paliwa, a także w przypadkach nagłego zachorowania kierowcy oraz urazu ciała kierowcy lub pasażera. Ubezpieczenie obejmuje pomoc techniczną, medyczną, organizacyjną i informacyjną, udzielaną w zależności od wariantu - na terenie Polski lub Europy.

Ubezpieczenie szyb

Ubezpieczenie szyb samochodowych pozwala uniknąć kosztów związanych z organizacją i naprawą zniszczonej szyby samochodowej bez konieczności utraty zniżki z AC. Ubezpieczenie można kupić zarówno do ubezpieczenia OC jak i AC.

Ubezpieczenie opon

Ubezpieczenie opon to gwarancja pomocy w przypadku uszkodzenia ogumienia: opon, dętek czy kół w Twoim pojeździe.

oferta
Ubezpieczeń