Ubezpieczenia transportowe

ubezpieczenia firmowe bielsko-biała
ubezpieczenia

Zabazpiecz swoje mienie w transporcie krajowym i zagranicznym, chroń się przed odpowiedzialnością korzystając z dodatkowego OC

Produkty ubezpieczeniowe dla branży transportowej

CARGO - UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM

Ubezpieczenie mienia przewożonego w transporcie samochodowym, morskim, lotniczym, kolejowym i środkami żeglugi śródlądowej. Ubezpieczenie zapewnia finansową rekompensatę w przypadku powstania szkody w mieniu lub towarze w transporcie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.

Mienie objęte jest ubezpieczeniem na całej trasie przewozu, określonej w  umowie ubezpieczenia, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności -  wraz z niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi i przejściowym składowaniem mienia podczas zwykłego przebiegu transportu.

Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęte mienie, stanowiące własność ubezpieczającego lub będące w jego posiadaniu, jeżeli zgodnie z  obowiązującymi przepisami lub umową ponosi on ryzyko przypadkowej utraty, ubytku lub uszkodzenia mienia podczas transportu.

Ubezpieczone mienie w transporcie może być przewożone własnymi środkami transportu ubezpieczającego (transport własny) lub środkami transportu obcego, na podstawie listu przewozowego (transport obcy).

Istnieje możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia, zapewniającego wypłatę świadczenia w przypadku określonych zdarzeń.

Zakres ochrony obejmuje ubezpieczenie szkód powstałych wskutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu, powodzi, gradu, lawiny, zapadania się ziemi, osuwania się ziemi, upadku statku powietrznego na środek transportu, wypadku środka transportu oraz kradzieży, będącej następstwem wypadku środka transportu dodatkowo ubezpieczenie mienia w  transporcie od szkód powstałych na skutek: kradzieży z włamaniem, rabunku oraz kradzieży łącznie ze środkiem transportu.


UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA

Towarzystwo chroni odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego działającego w charakterze przewoźnika w transporcie drogowym krajowym lub międzynarodowym, za szkody powstałe podczas wykonywania zawartej umowy przewozu.

Dotyczy to szkód polegających wyłącznie na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki w trakcie przewozu, od momentu przyjęcia przesyłki do przewozu aż do czasu jej wydania.

Dokonujący przewozu towarów powinien posiadać odpowiednie zaświadczenie o  prowadzeniu działalności gospodarczej w tym zakresie. Przewozy w  transporcie międzynarodowym wymagają posiadania ważnej koncesji na wykonywanie tego rodzaju działalności.

Przesyłka musi być przewożona na podstawie listu przewozowego, wystawionego zgodnie z postanowieniami Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) lub innego dokumentu przewozowego, wystawionego zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce.

Ubezpieczenie obejmuje przewozy wykonywane przez ubezpieczającego na terytorium Polski i poza granicami


UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora jest skierowane do spedytorów lub przewoźników wykonujących w ramach swojej działalności gospodarczej czynności związane z obsługą spedycyjną zleceniodawców, powierzających mienie spedytorom do transportu.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą ubezpieczający (spedytor) ponosi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

oferta
Ubezpieczeń