Grupa otwarta / ubezpieczenie grupowe

ubezpieczenia na życie i osobowe bielsko-biała
ubezpieczenia

Dla kogo?
Ubezpieczonym może być:

Osoba fizyczna, której życie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia.
Wyżej wymienione osoby w dniu przystąpienia nie mogą mieć ukończonych 67 lat.

GRUPA OTWARTA - UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Do umowy ubezpieczenia może przystąpić osoba która:

 • nie przebywa oraz w ciągu ostatniego roku licząc od daty podpisywania niniejszej deklaracji nie przebywała na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 kolejnych dni, za wyjątkiem sytuacji, gdy zwolnienie lekarskie dotyczy/dotyczyło tylko i wyłącznie: złamania kończyn dolnych i górnych, skręcenia, zwichnięcia kończyn dolnych górnych, usunięcia wyrostka robaczkowego, migdałków oraz zwolnienia lekarskiego na osoby trzecie (np. dziecko, małżonka)
 • nie przebywa w szpitalu, hospicjum lub zakładzie opiekuńczo – leczniczym i innej podobnej placówce
 • nie posiada orzeczenia o niezdolności do pracy, uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych, orzeczenia o niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Brak konieczności wypełniania ankiet medycznych przez osoby przystępujące
 • Szeroki zakres ochrony życia i zdrowia ubezpieczonego oraz jego Rodziny – 24 godziny na dobę
 • Ochrona zdrowia ubezpieczonego – polisa obejmuje do 44 jednostek chorobowych
 • Ochrona zdrowia dziecka obejmuje 21 jednostek chorobowych
 • Ochrona z tytułu pobytu w szpitalu może trwać nawet 365 dni w ciągu roku
 • Wypłata już nawet za 1 dzień pobytu w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
 • Wypłata świadczenia za zgon dziecka bez górnej granicy wieku dziecka
 • Decyzje o wypłacie świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, w przypadkach niezłożonych, podejmujemy wyłącznie na postawie przedłożonych dokumentów (bez komisji lekarskiej)
 • Możliwość wypłaty świadczenia przed zakończeniem leczenia
 • Świadczenie z tytułu rehabilitacji, nawet do 30 dni pobytu na zwolnieniu lekarskim poszpitalnym, jest wypłacane już po 10 – dniowym pobycie w szpitalu
 • Najszerszy zakres ochrony w zakresie leczenia specjalistycznego na polskim rynku ubezpieczeniowym
 • Szpital na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, krajów Unii Europejskiej, Australii, Republiki Islandii, Japonii, Kanady, Księstwa Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Watykanu, San Marino oraz Korei Południowej
 • Świadczenie za pobyt w szpitalu ubezpieczonego spowodowany chorobą oraz zawałem serca lub udarem mózgu za każdy dzień pobytu w szpitalu pod warunkiem, że pobyt ten trwał minimum 4 dni
 • W ramach naszej odpowiedzialności, w ryzykach np. pobytu w szpitalu czy operacji chirurgicznej, odpowiadamy za zdarzenia ubezpieczeniowe, nawet jeżeli są następstwem stanów chorobowych mających miejsce przed zawarciem umowy ubezpieczenia
 • Możliwość zgłaszania roszczeń on-line/telefonicznie
 • Gwarancja indywidualnej kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej już po 1 miesiącu ubezpieczenia w ramach polisy grupowej
 • Przyjazna obsługa – udostępniamy elektroniczną aplikację dla osób prowadzących obsługę ubezpieczenia w zakładzie pracy - Aplikacja dla Zakładów Pracy AZP
 • Przy telefonicznym zgłoszeniu roszczeń bezspornych przez osoby obsługujące w zakładach pracy (urodzenie dziecka, zgon rodzica/teścia) – wypłata następuje najpóźniej następnego dnia roboczego po zgłoszeniu
 • Wsparcie dedykowanego opiekuna programu w TUnŻ WARTA S.A.
 • Składka płatna do 20-ego dnia każdego miesiąca

W programie obowiązywać będą okresy karencji na poszczególnych ryzykach w zależności od wybranego zakresu ochrony:

 • 10 miesięcy karencji w przypadku: urodzenia się dziecka, urodzenia się dziecka z wadą wrodzoną
 • 6 miesięcy karencji w przypadku: zgonu Ubezpieczonego, zgonu Ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu, zgonu małżonka, zgonu małżonka na skutek zawału serca lub udaru mózgu, zgonu rodzica oraz rodzica małżonka, zgonu dziecka, osierocenia dziecka, zgonu noworodka, powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji Ubezpieczonego, operacji Ubezpieczonego, leczenia specjalistycznego, wystąpienia u Ubezpieczonego poważnego zachorowania, wystąpienia u małżonka poważnego zachorowania, wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania
 • 3 miesiące karencji w przypadku: dziennego świadczenia szpitalnego (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego dziecka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego PLUS (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka PLUS (pobyt w wyniku choroby)

Uwaga:
Wobec osób przystępujących do programu stosowane jest wyłączenie odpowiedzialności w związku z wykonywaniem jednego z niżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych, opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej 10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów.

Na zdarzenia powstałe w wyniku wypadku BRAK KARENCJI

zakres

(1) Katalog podstawowy: Nowotwór (guz) złośliwy, zawał serca, udar mózgu, operacja pomostowania naczyń, niewydolność nerek, przeszczepianie narządów. Odpowiadamy za poważne zachorowania, które wystąpiły w okresie odpowiedzialności WARTY nawet w przypadku, gdy są skutkiem wypadku lub stanu chorobowego, który miał miejsce przed początkiem odpowiedzialności WARTY.
(2) Katalog rozszerzony: Paraliż, utrata kończyn, utrata wzroku, utrata słuchu, utrata mowy, ciężkie oparzenia, łagodny nowotwór mózgu, śpiączka, operacja aorty, choroba Alzheimera, schyłkowa niewydolność wątroby, operacja zastawek serca, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, anemia aplastyczna, zapalenie mózgu, schyłkowa niewydolność oddechowa, bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, choroba Creutzfeldta - Jakoba, Zakażenie HIV/Human Immunodeficiency Virus lub rozpoznanie AIDS/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w wyniku transfuzji krwi), Zakażenie HIV/Human Immunodeficiency Virus lub rozpoznanie AIDS/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w związku z wykonywanym zawodem). Odpowiadamy za poważne zachorowania, które wystąpiły w okresie odpowiedzialności WARTY nawet w przypadku, gdy są skutkiem wypadku lub stanu chorobowego, który miał miejsce przed początkiem odpowiedzialności WARTY.
(3) Katalog rozszerzony plus: Bąblowiec mózgu, Zgorzel gazowa, Masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, Odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, Ropień mózgu, Sepsa, Przewlekłe zapalenie wątroby typu B, Przewlekłe zapalenie wątroby typu C, Borelioza, Tężec, Wścieklizna, Gruźlica, Choroba Huntingtona, Zakażona martwica trzustki, Choroba neuronu ruchowego, Bakteryjne zapalenie wsierdzia, Utrata kończyny wskutek choroby. Odpowiadamy za poważne zachorowania, które wystąpiły w okresie odpowiedzialności WARTY nawet w przypadku, gdy są skutkiem wypadku lub stanu chorobowego, który miał miejsce przed początkiem odpowiedzialności WARTY.
(4) Katalog Poważnych Zachorowań Dziecka: Nowotwór (guz złośliwy), niewydolność nerek, łagodny nowotwór mózgu, śpiączka, wirusowe zapalenia mózgu, dystrofia mięśniowa, cukrzyca, przewlekła niewydolność wątroby, ciężkie oparzenia, operacja serca w krążeniu pozaustrojowym, anemia aplastyczna, choroba Kawasaki, nabyta niedokrwistość hemolityczna, nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis), paraliż, tężec, utrata kończyn, utrata słuchu, utrata wzroku, zakażenie HIV/Human Immunodeficiency Virus lub rozpoznanie AIDS/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w wyniku transfuzji krwi), bakteryjne zapalenie opon mózgowo rdzeniowych. Odpowiadamy za poważne zachorowania, które wystąpiły w okresie odpowiedzialności WARTY nawet w przypadku, gdy są skutkiem wypadku lub stanu chorobowego, który miał miejsce przed początkiem odpowiedzialności WARTY.
(5) Wypłata kwoty bazowej w zależności od zastosowanych metod leczenia specjalistycznego: - ablacja (100%)
- wszczepienie kardiowertera/defibrylatora (100%)
- wszczepienie rozrusznika serca (stymulatora serca, kardiostymulatora) (100%)
- chemioterapia lub radioterapia (100%)
- terapia interferonowa (100%)
- dializoterapia (100%)
- wertebroplastyka przy leczeniu naczyniaka kręgosłupa (50%)
(6) Stawka za dzień pobytu w szpitalu ubezpieczonego do 14 dnia / od 15 do 90 dnia / od 91 do 365 dnia

zakres

kontynuacja

oferta
Ubezpieczeń