Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

ubezpieczenia firmowe bielsko-biała
ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia w zakresie związanym z prowadzeniem określonej w umowie ubezpieczenia działalności oraz w związku z posiadanym mieniem, w następstwie których, jest on zobowiązany do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej, przy czym za osobę trzecią uważa się również kontrahenta Ubezpieczającego. W zakresie umowy ubezpieczenia następuje przeniesienie ciężaru ryzyka związanego z odpowiedzialnością cywilną względem osób trzecich na Ubezpieczyciela.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I POSIADANIA MIENIA

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobie trzeciej. Za szkody rzeczowe uważa się szkody wyrządzone na mieniu, polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy. Szkody na osobie dotyczą spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.


UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAJEMCY

Jest to odpowiedzialność względem właściciela obiektów w sytuacji, gdy w  związku z prowadzoną przez klienta działalnością, dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia najmowanego mienia.


UBEZPIECZENIEODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJZA PRODUKT


Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody na osobie lub na mieniu wyrządzone osobie trzeciej w związku z:

- wprowadzeniem do obrotu wadliwego produktu lub nienależytym wykonaniem usługi;


UBEZPIECZENIE OC Z TYTUŁU ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA

Przedmiotem tego ubezpieczenia odpowiedzialność cywilna z tytułu nagłego, przypadkowego zanieczyszczenia środowiska. Ubezpieczenie ma zastosowanie w odniesieniu do szkody osobowej lub szkody na mieniu, powstałej w wyniku wydzielania, rozrzucenia, uwolnienia lub wydobywania się dymów, oparów, sadzy, płynów lub gazów z odpadów oraz innych środków drażniących, mogących powodować skażenie bądź zanieczyszczenie ziemi lub jej powierzchni, atmosfery, jakiegokolwiek strumienia, rzeki, kanału czy zbiornika wodnego. W tym przypadku ubezpieczeniem objęte są szkody spowodowane zdarzeniem o charakterze nagłym i nieprzewidywalnym.


UBEZPIECZENIEODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRACODAWCY

Przedmiotem tego ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna pracodawcy za szkody osobowe, będące następstwem wypadku przy pracy. Przepisy dotyczące świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, w  swym pierwotnym brzmieniu, wyłączyły prawo do odszkodowania cywilnego od zakładu pracy w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Od 1990 roku istnieje prawo do uzupełniającego odszkodowania cywilnego. Poszkodowany pracownik lub jego spadkobiercy mają prawo wnieść na drodze sądowej roszczenie przeciwko pracodawcy, jeżeli świadczenie wypłacone przez ZUS nie zaspokaja ich oczekiwań. W tego typu sytuacjach ma zastosowanie ubezpieczenie OC pracodawcy.

Suma gwarancyjna ustalana jest każdorazowo z klientem w zależności od jego potrzeb. Przy ustalaniu wysokości składki bierze się pod uwagę m.in. liczbę zatrudnionych osób oraz sumę gwarancyjną oraz wskaźniki wypadkowości.


UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW ZARZĄDÓW I RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Ubezpieczona jest odpowiedzialność za szkody majątkowe (przez które należy rozumieć straty finansowe) wyrządzone przez członków zarządów i  rad nadzorczych, powstałe w wyniku nieprawidłowego zarządzania spółką. Nieprawidłowe zarządzanie może oznaczać zarówno nienależyte wykonanie obowiązków ciążących na członkach tych organów, jak też zaniechanie wykonania czynności, do których są oni zobowiązani przepisami prawa, postanowieniami statutu bądź umowy spółki. Ubezpieczone są szkody wyrządzone spółce oraz osobom trzecim, w tym udziałowcom i  akcjonariuszom.

oferta
Ubezpieczeń