rycak centrum ubezpieczeń

Ubezpieczenia finansowe / Gwarancje ubezpieczeniowe

Przedmiotem gwarancji jest zabezpieczenie zobowiązań wnioskodawcy wynikających z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz z  kontraktu, który zawarł on z beneficjentem gwarancji.

GWARANCJA PRZETARGOWA - WADIALNA

Gwarancja przetargowa zastępuje kwotę (wadium), która musi być wpłacona przez naszego klienta z tytułu uczestnictwa w przetargu łącznie z  przedstawianą przez niego ofertą. Wpłata wadium (w zastępstwie złożenie gwarancji przetargowej) jest niezbędnym elementem w procedurze przetargowej. Beneficjentem gwarancji jest instytucja ogłaszająca przetarg.


GWARANCJA ZWROTU ZALICZKI

Wymagana jest przez inwestora, który finansuje wykonanie kontraktu wypłacając wykonawcy (naszemu klientowi) zaliczkę. Towarzystwo Ubezpieczeń. gwarantuje rzetelne rozliczenie się lub zwrot zaliczki.


GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

Zapewnia beneficjentowi wypłatę z tytułu gwarancji, jeżeli wykonawca nie wywiązał się z kontraktu. Jako wywiązanie się z kontraktu należy rozumieć terminowe i właściwe jego wykonanie.


GWARANCJA TERMINOWEGO USUNIĘCIA WAD I USTEREK

Na podstawie gwarancji terminowego usunięcia wad i usterek Towarzystwo Ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłacenia kwoty określonej w gwarancji, w  przypadku, gdy wykonawca kontraktu nie usunie wad i usterek (ujawnionych po przejęciu protokołem zdawczo-odbiorczym przedmiotu kontraktu), do czego jest zobowiązany zgodnie z udzieloną przez niego gwarancją jakości lub z tytułu ciążącego na nim obowiązku rękojmi.


GWARANCJA ZAPŁATY DŁUGU CELNEGO

Jako forma zabezpieczenia długu celnego jest pisemnym zobowiązaniem gwaranta - TU - do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie zabezpieczonej kwoty, wynikającej z długu celnego, jeśli jej zapłacenie stanie się wymagalne, a organ celny wystosuje wezwanie do zapłaty.

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

OC, AC, NNW - ubezpieczenie samochodu Bielsko-Biała szyte na miarę Twoich potrzeb.

więcej

GRUPA OTWARTA

Najlepsza na rynku oferta dla firm i osób indywidualnych. Nawet jeśli nie pracujesz, możesz być ubezpieczony.

więcej

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Ubezpieczenie domu, mieszkania firmy. Szeroka oferta ubezpieczeń nieruchomości i ruchomości.

więcej

UBEZPIECZENIA OSOBOWE

Podróżne, zdrowotne, dla narciarzy, rowerzystów.

więcej

nasi partnerzy

Najlepsza na rynku oferta dla firm i osób indywidualnych. Nawet jeśli nie pracujesz, możesz być ubezpieczony.

więcej

UBEZPIECZENIA FIRMOWE

Flota, majątek firmy, ubezpieczenia pracowników - sprawdź naszą ofertę

więcej

Masz pytania? Zadzwoń: 33 822 42 52!